شرکت امنیتی اسپارا، کسب‌وکاری مستقل و متمرکز در حوزه امنیت، باهدف شناسایی حملات و نفوذ سایبری در کمترین زمان و ارتقای سطح امنیتی سازمان‌ها، به همراه جمعی از بهترین متخصصین امنیت سایبری کشور، در تمامی حوزه‌های اطلاعاتی اعم از زیرساخت، تولید و عملیات، فعالیت می‌کند. 

Back

Software Engineer (System Developer)

Tehran
Share This Job
Full Time
Experienced
Expert

Responsibility

 • Producing clean, efficient code based on specifications.
 • Testing and deploying programs and systems.
 • Participation in software architecture design.
 • Fixing and improving existing software.
 • Testing and modifying systems to ensure that they operate reliably.
 • Writing documentation and operating manuals.
 • Collaborate with the customer support team to troubleshoot software problems.

Requirements

 • Experience as a Software Developer, Software Engineer, or similar role.
 • Strong knowledge of Go programming language.
 • Familiarity with test procedures such as Unit Tests, Integration Tests, and System Tests.
 • Knowledge of the software development life-cycle.
 • Familiar with Linux networking stack.
 • Ability to learn new languages and technologies.
 • Excellent communication skills.